Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

Závěrečný workshop projektu VODAMIN II

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 26.3.2021

V rámci projektu VODAMIN II proběhl dne 15.10.2020 online závěrečný workshop. V úvodu pan Erich Fritz, jednatel společnosti SAXONIA, přivítal přítomné, představil své kolegy a informoval o programu workshopu. Představil jednotlivé bloky a partnery.

Pan Fritz předal slovo prvnímu přednášejícímu, zástupci lead partnera panu Tomáši Beránkovi z Palivového kombinátu Ústí, který přednášel na téma: VODAMIN II – Konečné shrnutí výsledků a výhled do buducnosti

Úlohou PKÚ v projektu je realizace vrtných a stavebních prací pro zřízení monitorovacího systému důlních vod.

Pan Beránek informoval o aktuálním stavu financování projektu a o zatím nedočerpaných finančních prostředcích. Dále informoval o aktuálním stavu činností v projektu. Představil tabulku vrtů, jejich realizaci a dokumentaci skutečného provedení vrtných prací. Dále hovořil o cílech a udržitelnosti projektu.


Druhou přednášku na téma Výsledky modelování a analýz podzemních a důlních vod v oblastech postižených těžbou přednesl pan Jiří Mališ z VŠB TU-Ostrava.

Vysoká škola báňská se v projektu VODAMIN II zabývá především monitoringem hladin podzemních vod v realizovaných vrtech.

Pan Mališ představil výsledky v projektu. Zaměřil se na jednotlivé milníky, které podrobně popsal. Dále hovořil o monitoringu hladin a kvality podzemních vod. Dále informoval o hydrogeologickém modelu, kdy cílem práce bylo predikovat změny chemismu důlních vod v severočeských hnědouhelných pánvích a jejich vliv na mělkou hydrosféru a povrchové recipienty. Na závěr hovořil o vyhodnocení termálního potenciálu důlních vod.


Třetí přednášku na téma Důlní voda jako obnovitelný zdroj energií – stávající stav, rizika a potenciály přednesl pan Lukas Oppelt z BA Freiberg.

Cíl prací na TU Freiberg je představení potenciálů důlních vod v dotačním území pro termické využití vody pro vytápění a chlazení.

Pan Oppelt hovořil o tom, jak to vypadá s využitím tepla z důlních vod celosvětově. Dále hovořil o znečištění tepelných výměníků. Na závěr hovořil o potenciálech energetického využití důlních vod celosvětově.


V úvodu druhého bloku vystoupil se svou přednáškou Infiltrační zkoušky na alternativních materiálech pro zakrytí bývalých hald hnědouhelné těžby ve Freibergu pan Tobias Arnstadt, HSZG, iTN.

Představil sebe i své kolegy a informoval o spolupráci s partnery projektu. Nejprve popsal oblast, kde se Freiberg nachází. V minulosti tam byly minerální odpady, které už se odvezly. Je tedy snaha minimalizovat infiltraci prvků do Freiberské muldy. Sanaci provádí odborná firma včetně analýzy půd, bagrování zeminy, utěsnění. Byl použit materiál z Freibergu, ale také sedimenty z přehrad, které byly k dispozici, protože vytěžená zemina se hůře zhutňuje, jsou s ní tedy určité problémy, je slabě propustná. Provedl se předběžný průzkum a odběr vzorků. Ukazuje se, že Freiberská krycí vrstva je nejlepší. Bylo dosaženo vyššího krycího charakteru. Příjem srážek byl pro tento výzkum velmi důležitý. Pomocí grafického vyjádření hovořil o porovnání jednotlivých hydrologických let. 


Další přednášku s tématem Vývoj kvality vody v oblasti Freibergu v rámci projektu společnosti SAXONIA pro sanaci reliktních zátěží přednesl zástupce této společnosti pan Patrick Oettel.

Informovalo tom, jak se změnila kvalita vod ve spádové oblasti okolo Labe. Zaměřil se na region Seida a Freiberskou muldu. Dále se zaměřil na kontaminované místo i monitoring vody SAXONIA. Hovořil také o důlních tunelech. Závěrem řekl, že došlo k výraznému zlepšení kvality podzemní vody v mělkých hloubkách na místě Hütte Freiberg. Došlo také ke sníženému přísunu těžkých kovů ve Freiberg Mulde v Oblasti Muldenhütten – Hilbersdorf.


Závěrečnou přednášku na téma Příklady provádění evropské rámcové směrnice o vodě v oblasti hnědouhelné těžby v Lužici přednesl zástupce iTN pan Uwe Bartholomäus.

Po představení v úvodu hovořil o tom, že projekt VODAMIN II nebyl pouze o teorii, ale také o praxi, kdy se konaly odborné exkurze do lokalit. Ve své přednášce se dále věnoval Evropské rámcové směrnici o vodách. Dále se věnoval povrchovému dolu Turow v Polsku. V další části své přednášky se věnoval sanaci výsypek a doporučení pro případný další společný projekt.


Po ukončení diskuze poděkoval pan Fritz všem přítomným zaúčast a tlumočníkům za spolupráci v projektu VODAMIN II.