Partneři projektu

Partneři projektu

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, je vedoucím partnerem projektu zodpovědným za realizaci celého projektu Vodamin II. V rámci svých aktivit realizuje devatenáct průzkumných hydrogeologických monitorovacích vrtů na dotačním území, které budou sloužit dalším partnerům pro odběry vzorků podzemních vod v realizovaných vrtech a vytvoření databáze informací sloužící k prezentaci výsledků směrem k veřejnosti.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se zabývá zahlazováním následků těžby hnědého uhlí, ropy a plynu uvedením krajiny do stavu obdobného, jaký byl před zahájením těžby. Mezi nejvýznamnější projekty patří komplexní revitalizace bývalých lomů Chabařovice a Most – Ležáky a v neposlední řadě likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy a sledování režimu důlních vod v území v minulosti zasaženého hlubinným a povrchovým dobýváním uhlí.

Další informace: www.pku.cz

VŠB – TU Ostrava je českým partnerem projektu. Mezi stěžejní činnosti partnera patří osazení monitorovacího zařízení do sítě vrtů a provedení odběru vzorků vod pro stanovení obsahu prvků a vyhodnocení transportu látek v prostředí. Součástí prací bude provedení monitoringu hladin podzemních vod v realizovaných vrtech vedoucím partnerem projektu a sestavení hydrogeologického modelu a mapových podkladů. Výstupem aktivit bude zároveň vytvoření finální zprávy, shrnující potenciální možnosti ochrany povrchových vodotečí před nekontrolovatelnými úniky důlních vod po skončenítěžby a ukončení čerpání těchto vod z utlumovaných částí důlního revíru. V rámci jednoho z milníků prjoektu dojde bude vytvořen model výměníků pro maximalizaci transportu teplotního gradientu směrem k dalšímu využití.

VŠB – TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

Další informace: www.vsb.cz

TU Bergakademie Freiberg je zahraniční partner projektu. V rámci tematického zaměření se konkrétně Institut teplené techniky a termodynamiky Technické univerzity – báňské akademie ve Freibergu zabývá v úzké spolupráci s Ústavem pro hornictví a hlubinné dobývání vhodností použití důlních vod pro vytápění a chlazení. Vysoké nároky budou v rámci projektu kladeny na fungování výměníků tepla. Problém zde tvoří zatížení důlních vod znečištěním, které poškozuje výkon rekuperační jednotky. Cílem partnera je najít metody, které zajistí spolehlivějšího fungování zařízení. V průběhu projektu bude prováděn monitoring ve vybraných oblastech za účelem analýzy provozního režimu stávajícího zařízení. V kombinaci s výzkumem chemických látek v důlních vodách a nalezením optimalizovaných postupů pro využití výměníků tepla bude vyvinut metodický postup, který zajistí efektivnější využití geotermálních důlních systémů. Navíc bude zpracována publikace, která bude k dispozici potencionálním uživatelům těchto systémů. Cílem je zvýšit podíl využívání obnovitelných zdrojů jako zdroj energie.


TU Bergakademie Freiberg a jejích šest fakult se zaměřuje jako výzkumná univerzita na vývoj a výuku alternativních technologií pro těžbu surovin, energetické technologie, materiály a recyklační procesy a tím rozhodujícím způsobem přispívá k řešení ekonomických a ekologických problémů. Další informace: www.tu-freiberg.de

Hochschule Zittau/Görlitz je zahraniční partner projektu. Institut pro vývoj procesů, výzkum rašeliny a přírodních látek v rámci projektu zpracovává databázi, ve které budou shromažďovány údaje z monitoringu vody v hornické oblasti Freiberg v saském příhraničí. Dosavadní výsledky převážně ukazují na sanační úspěchy bývalé hornické oblasti, avšak jejich získání probíhalo rozdílným způsobem a v kvalitě, proto je zde zapotřebí provést rešerši a vytvořit centrální evidenci monitoringu vod, která poslouží v budoucnu jako základ pro další využití.

Institut poskytuje v rámci projektu též odborné konzultace a podporu pilotnímu průzkumu vod ve freiberském teritoriu, ve kterém bude zkoumána možnost využití krycího materiálu pro snižování ročního shromažďování zásob vody, jakož i rozptýlení jejich vstupu do podzemních vod. Priorita bude věnována místním, cenově příznivým a snadno dostupným materiálům. Na těchto zkušebních plochách bude instalován měřící systém, který se používá pro měření množství průtokové vody.

Institut za tímto cílem vytvořil pracovní skupinu a zpracoval strategii, která bude mít interdisciplinární a přeshraniční dosah. Velký důraz je kladen na zkušenosti české a německé strany v oblasti těžby, kontaminace a sanačních činností a následný monitoring vod v oblastech po ukončení těžby hnědého uhlí.

Hochschule Zittau/Görlitz, konkrétně Institut pro vývoj procesů, výzkum rašeliny a přírodních látek udržuje v rámci své činnosti kontakty a vztahy s různými národními a mezinárodními těžebními, průmyslovými, výzkumnými instituty, dále vysokými školami a univerzitami. Zabývá se činnostmi, kterými jsou například:

Další informace: www.hszg.de a www.itn.hszg.de

SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH je zahraničním partnerem projektu. V rámci projektu bude partner vykonávat činnosti směřující k hodnocení úspěšnosti asanačních prací ve freiberském regionu týkající se projektu SAXONIA a dále činnosti monitorování podzemních a povrchových vod v oblastech starých ekologických zátěží. Na základě těchto údajů bude zpracována databáze a vypracován plán sledování kvality vody v řece Freiberské muldě.

SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH je přidruženým členem kraje Střední Sasko a univerzitního města Freiberg a je nedílnou součástí regionální hospodářské struktury. Prostřednictvím aktivní podpory hospodářství, jakožto i poskytovatel podpory v oblasti revitalizace, ochrany životního prostředí. Svým partnerům poskytuje praktické zkušenosti v oblasti řízení projektů, infrastruktury a poradenství s cílem rozvíjet a uvádět na trh a v regionu nové technologie.

Další informace: www.saxonia-freiberg.de