O projektu

Přílohy ke stažení

Informace - O projektu Vodamin II (CZ/DE) [PDF]

Brožura - O projektu Vodamin II (CZ/DE) [PDF]Realizace projektu Vodamin II probíhá za finanční podpory Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Evropské územní spolupráce a financována je z dotačních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt je realizován v období 09/2016 – 09/2020. Během této doby je v plánu realizace aktivit na podporu ochrany životního prostředí v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

Vytvořená databáze parametrů důlních vod v oblasti mostecké pánve a podzemních vod výsypek v revíru Freiberg přispěje ke zlepšení spolupráce při zpracování společných plánů povodí a programů opatření. Testováním možných redukcí průsaků škodlivin z výsypek někdejšího dobývání v lokalitě Freiberg, monitoringem a shrnutím dosavadních zjištění dojde ke zkvalitnění přeshraniční kontroly úspěšnosti sanačních opatření. V neposlední řadě zpracování manuálu energetického využití vod pomůže při dalším rozhodování o využití těchto vod při územním nebo investičním plánování.

Projekt bude pokračovat i po stanoveném termínu pro ukončení realizace projektu. V plánu je i nadále pokračovat v přeshraniční spolupráci kooperačních partnerů pořádáním pravidelných pracovních skupin, vytvářením a realizací projektů, které navážou a podpoří další ochranu vod v česko-saském příhraničí.

Naším společným cílem je prostřednictvím intenzivní spolupráce v oblasti problematiky povrchových a důlních vod zkvalitnit základní podmínky pro život obyvatel ve společném příhraničním území.